Thông tin cổ đông

Năm 2018:

Công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (18/7/2018)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

Mẫu đăng ký nhận cổ tức 2017 bằng hình thức chuyển khoản

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2017

Công bố thông tin tạm ứng cổ tức 2017 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2018 (28/02/2018)

 

Giao dịch cổ phiếu 2018:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 9/8/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 15/6/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 7/6/2018) 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 14/5/2018-Số 01)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 14/5/2018- Số 02)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 7/5/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ(ngày 03-04-2018)

 

Năm 2017:

Thông báo trả cổ tức năm 2016

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2016 và đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Thông báo của HTC về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của HTG (05/06/2017)

Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch trên UPCOM HTC (02/06/2017)

Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT CP Dệt May Hòa Thọ (02/06/2017)

Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán(10/04/2017)

Chốt danh sách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại SGDCK (05/04/2017)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 (02/03/2017)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu(25/02/2017)

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT v/v xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết theo CV số 83/GCN-UBCK ngày 19/12/2016 (23/02/2017)

Thông báo thủ tục mua CP đối với cổ đông chưa lưu ký(11/01/2017)

Mẫu đăng ký mua CP đối với cổ đông chưa lưu ký(11/01/2017)

Thông báo thủ tục mua CP đối với cổ đông đã lưu ký(11/01/2017)

 

Giao dịch cổ phiếu 2017:

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 05-01-2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 04-12-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 09-11-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 05-10-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 25-09-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 17/18-08-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 19-07-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 19-07-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 12-07-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 17-06-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 14-06-2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-06-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-06-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 12-04-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 11-04-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 10-04-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 31-03-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 28-03-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 23-03-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 1 ngày 20-03-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 2 ngày 20-03-2017

Năm 2016:

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (19/12/2016)

Công bố thông tin v/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (20/07/2016)

Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu

Thông báo thủ tục mua cổ phiếu

Thông báo trả cổ tức năm 2015

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2015 và đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016

Công bố thông tin về việc vay vốn ADB

Công bố thông tin Cty CP May Hiệp Đức là Cty con của TCT CP Dệt May Hòa Thọ

Giao dịch cổ phiếu 2016:

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-11-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 13-10-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01-09-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 28-08-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 08-08-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 05-07-2016

Báo báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 04-5-2016

Báo báo kết quả và thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 31-03-16

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 29-01-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 05-01-2016

Năm 2015:

Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hòa Thọ

Công bố thay đổi SL CP biểu quyết đang lưu hành

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 18


Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 29-12-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 01-11-2015 và thông báo kết quả ngày 03-11-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 30-10-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 28-09-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 24-09-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 05-08-2015

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 24-07-2015

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 22-06-2015

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 11-06-2015

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ


Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu

Thông báo thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Năm 2014:

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Thông báo phát hành lại sổ sở hữu cổ phần

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách chia cổ tức 2013

Công bố thông tin thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2013

Thông báo chi trả cổ tức năm 2013

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần