Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018:

Vui lòng tải file đính kèm

Năm 2018:

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2018 (22/04/2018)

Quy định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018(16/04/2018)

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018(26/03/2018)

Phiếu đăng ký và mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018(26/03/2018)

Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức và chốt ds tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018(28/02/2018)

Năm 2017:

Điều lệ TCT CP Dệt May Hòa Thọ(21/08/2017)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 (17/06/2017)

Sơ yếu lý lịch(14/06/2017)

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017(14/06/2017)

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016(09/06/2017)

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017(02/06/2017)

Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (22/05/2017)

Thông báo bầu cử thành viên HĐQT, BSK (22/05/2017)

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BSK (22/05/2017)

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017(11/05/2017)

Mẫu giấy ủy quyền dự  họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017-Cá nhân (17/05/2017)

Mẫu giấy ủy quyền dự  họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017-Nhóm cổ đông (17/05/2017)

Giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên 2017(17/05/2017)

Công văn gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017(26/04/2017)

Nghị quyết v/v chia cổ tức năm 2016

Năm 2016:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016(16/01/2017)

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2016 (18/11/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016(29/07/2016)

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo đại hội cổ đông 2016

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016

Mẫu giấy ủy quyền dự  họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2016

Năm 2015:

Báo cáo thường niên 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Mẫu giấy ủy quyền dự  họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết  HĐQT v/v phát hành cổ phiếu năm 2015

Điều lệ tổ chức hoạt động TCT CP Dệt May Hòa Thọ

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị TCT 06 tháng đầu năm 2015

Năm 2014:

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014

Báo cáo Đại Hội Cổ Đông Năm 2014

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm thường niên 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị TCT năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị TCT 6 tháng đầu năm 2014

Giấy ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông năm 2014

Năm 2013:

Báo cáo tình hình quản trị TCT năm 2013

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ chính thức năm 2013

Năm 2012:

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Nghị quyết ĐHCĐ chính thức năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012


Năm 2011:

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết ĐHCĐ chính thức năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2011


Năm 2010:

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Nghị quyết ĐHCĐ chính thức năm 2010


Năm 2009:

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết ĐHCĐ tháng 03 năm 2009


Năm 2008:

Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2008