Tình hình tài chính

Năm 2018:

Báo cáo tài chính riêng Quý II-2018 (ngày 27/07/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2018 (ngày 27/07/2018)

Công văn giải trình biến động lợi nhuận lãi suất Quý II-2018 (ngày 27/07/2018)

Báo cáo tài chính riêng Quý I-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2018

Công văn giả trình về biến động lợi nhuận sau thuế Quý I-2018

Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 (ngày 05/03/2018)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 KPMG (ngày 10/03/2018)

Báo cáo tài chính riêng năm 2017 KPMG (ngày 10/03/2018)

Công văn giải trình biến động lợi nhuận năm 2017 (ngày 10/03/2018)

 

Năm 2017:

Công văn giải trình về biến động LNST Quý IV/2017 (ngày 29/01/2018)

Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất Quý IV-2017(29/01/2018)

Báo cáo tình hình tài chính riêng Quý IV-2017(29/01/2018)

Quyết định ấn định thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(ngày 30/11/2017)

Công văn giải trình về biến động LNST Quý III/2017 (ngày 26/10/2017)

Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất Quý 3-2017(26/10/2017)

Báo cáo tình hình tài chính riêng Quý 3-2017(26/10/2017)

Báo cáo tình hình tài chính riêng 6 tháng 2017 đã kiểm toán (21/08/2017)

Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất 6 tháng 2017 đã kiểm toán (21/08/2017)

Công văn giải trình biến động LNST BC soát xét 6 tháng

Công văn giải trình về biến động LNST Quý II/2017 (ngày 27/07/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2017 (Ngày 27/07/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý II-2017 (Ngày 27/07/2017)

Công văn giải trình về biến động LNST Quý 1/2017 (ngày 24/04/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2017 (Ngày 24/04/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý I-2017 (Ngày 24/04/2017)

Công văn gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (ngày 10/02/2017)

Năm 2016:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (ngày 13/03/2017)

Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán (ngày 13/03/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2016 (ngày 24/01/2017)

Báo cáo tài chính riêng Quý IV-2016 (ngày 24/01/2017)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III-2016 (ngày 28/10/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý III-2016 (ngày 28/10/2016)

Giải trình về biến động LNST 6 tháng 2016 (ngày 15/08/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016 KPMG bổ sung báo cáo các bộ phận (ngày 18/10/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016 đã soát xét (ngày 15/08/2016)

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng 2016 đã soát xét (ngày 15/08/2016)

Giải trình chênh lệch Báo cáo hợp nhất Quý 2-16 (ngày 01/08/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II-2016 (ngày 30/07/2016)

Báo cáo tài chính riêng Quý II-2016 (ngày 30/07/2016)

Giải trình chênh lệch Báo cáo hợp nhất Quý 1-16 (ngày 25/07/2016)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2016

Báo cáo tài chính riêng Quý I-2016

Năm 2015:

Báo cáo tài chính hợp nhất KPMG năm 2015(Bổ sung báo cáo các bộ phận)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015(đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng năm 2015(đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính riêng năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV-2015

Báo cáo tài chính riêng Quý IV-2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III-2015

Báo cáo tài chính riêng Quý III-2015

Báo cáo tài chính hợp nhất KPMG 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính riêng KPMG 6 tháng  đầu năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2015

Báo cáo tài chính riêng Quý I-2015

--------------------------------------------

Giải trình chênh lệch báo cáo tài hợp nhất

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng

Công văn giải trình v/v chênh lệch doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ quý 3/2015

Công văn giải trình v/v biến động lợi nhuận sau thuế Quý II-2015

Công văn giải trình v/v biến động lợi nhuận sau thuế Quý I-2015

Năm 2014:

Báo cáo tài chính riêng KPMG năm 2014(Bổ sung báo cáo các bộ phận)

Báo cáo tài chính riêng KPMG năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất KPMG năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chưa kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2014 chưa kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2014

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2014(riêng)

Báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm 2014(hợp nhất)

Báo cáo hợp nhất 06 tháng đầu năm 2014

Báo cáo riêng 06 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014

Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2014

Năm 2013:

Báo cáo thường niên năm 2013

Báo cáo tài chính 2013 (hợp nhất)

Báo cáo tài chính 2013 (riêng)

--------------------------------------------

Báo cáo tài chính Quý 4-2013 (hợp nhất-Chưa kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý 4-2013 (riêng-Chưa kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý 3-2013 (hợp nhất)

Báo cáo tài chính Quý 3-2013 (riêng)

Báo cáo tài chính Quý 2-2013 KPMG (hợp nhất)

Báo cáo tài chính Quý 2-2013 KPMG (riêng)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I-2013

Báo cáo tài chính riêng Quý I-2013

Năm 2012:

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị TCT năm 2012

Năm 2011:

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011

Bảng cáo bạch chào bán cổ phiếu năm 2011


Năm 2010:

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010


Năm 2009:

Báo cáo tài chính năm 2009

Phân phối lợi nhuận năm 2009


Năm 2008:

Báo cáo kiểm toán năm 2008